ALGEMENE VOORWAARDEN (Laatste wijziging op 08/04/2021)

 

1. Algemene bepalingen
1.1.
Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst, hierna de “Verkoopsovereenkomst” genoemd, die tot stand komt bij bestellingen door iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, hierna “Koper” genoemd, via de website www.examencommissie.be, hierna “Website” genoemd, beheerd door Edulogos, hierna  “Edulogos”, gevestigd te 3150 Haacht, Grote Baan 188 met KBO nummer 0891.105.841 (mail: [email protected]). De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk op de   website "Onafhankelijk informatiepunt examencommissie" (www.examencommissie.be). Op verzoek mailen wij een pdf-versie.
1.2.
Edulogos behoudt zich het recht voor de verkoops-, gebruiks- en/of betalingsvoorwaarden aan te passen. De wijzigingen zullen aangekondigd worden en consulteerbaar  zijn op de Website. Niettegenstaande eventuele latere wijzigingen, blijven de Verkoopsvoorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van het sluiten van de Verkoopsovereenkomst.
1.3.
Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de Koper dat hij/zij de Verkoops- en Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en dat hij/zij die aanvaardt.
1.4.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, erkent Edulogos geen algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden.

 

2. Aanbod
2.1.
Edulogos verleent gratis advies aan jongeren die moeilijkheden ondervinden met het secundair onderwijs. Edulogos biedt in functie van de examencommissie secundair onderwijs persoonlijke begeleiding en studiemateriaal aan voor zowel ASO, TSO als KSO.
2.2.
Het aanbod is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Voor professionele begeleiders en organisaties, profit zowel als non-profit, kan een aanbod op maat of een samenwerkingsvoorstel worden uitgewerkt.
2.3.
Alle diensten en materialen worden online aangeboden. Er wordt nooit iets opgestuurd.

 

3. Toegang tot het studiemateriaal
3.1.
Kopers die online betalen, krijgen onmiddellijk na de betaling toegang tot het studiemateriaal.
3.2.
Kopers die per overschrijving betalen, krijgen toegang tot het studiemateriaal zodra het geld op de rekening van Edulogos staat. De rekening wordt van maandag tot vrijdag 1 keer per dag nagekeken.
3.3.
Kopers verwerven na betaling voor elk besteld vak toegang tot een webpagina waar zij het studiemateriaal kunnen raadplegen en downloaden.
3.4.
De toegang tot het studiemateriaal voor een vak wordt na 1 jaar automatisch afgesloten, maar kan gratis met 1 jaar worden verlengd zolang de Koper niet geslaagd is voor  het vak.
3.5.
Om de toegang tot een vak te verlengen, mailen Kopers een screenshot (volledig scherm waarop datum en naam van de kandidaat te zien zijn) van het “Overzicht vakken en punten” of van “Mijn examenplanning” (zie examencommissieplatform) waaruit blijkt dat zij het betreffende vak nog moeten afleggen. Na verwerking wordt het vak opnieuw beschikbaar voor een periode van 1 jaar.
3.6.
Zolang Kopers toegang hebben tot een vak krijgen zij automatisch toegang tot nieuwe versies van documenten, updates en nieuw studiemateriaal.
3.7.
Het studiemateriaal wordt (voor zover nodig) elk jaar aangepast aan de nieuwe vakfiches. Edulogos kan echter niet alle vakken tegelijk herwerken. Wanneer de nieuwe vakfiches verschijnen, wordt een planning gemaakt. Kopers worden via de site geïnformeerd wanneer een bepaald vak zal worden aangepast.
3.8.
Het bestelde studiemateriaal staat uitsluitend ter beschikking van de persoon die examen moet afleggen en de personen die hem/haar helpen bij de voorbereiding van de examens.
- Het studiemateriaal mag niet worden verkocht en mag niet worden weggegeven zonder eerst toestemming te vragen.        
- De logingegevens mogen niet worden doorgegeven aan derden.
3.9.
Sancties       
Kopers die studiemateriaal aan derden geven (al dan niet gratis) of die anderen toegang geven tot hun account (al dan niet gratis) verliezen alle toegangsrechten. Hun account wordt definitief geblokkeerd. Voor zover mogelijk zal belet worden dat zij nieuwe accounts maken en/of opnieuw studiemateriaal bestellen.
Wanneer aan het licht komt dat professionele begeleiders en organisaties de algemene voorwaarden negeren en het studiemateriaal bestellen alsof het voor persoonlijk gebruik is, wordt de account van die begeleiders/organisaties afgesloten. Na overleg kan een samenwerkingsakkoord worden uitgewerkt. De sommen betaald voor het onterecht verkregen studiemateriaal worden in geen geval terugbetaald.

 

4. Prijzen, facturatie en betaling
4.1.
De Prijzen zijn beschikbaar op de Website wanneer de Koper doorklikt naar het studiemateriaal voor het vak dat hij/zij wil bestellen. De Prijzen variëren tussen de 0 en 40 EUR per cursus.
4.2.
Het aanbod en de prijzen kunnen worden aangepast. Wijzigingen worden online doorgevoerd (op dag x voor middernacht) en zijn van toepassing vanaf de dag nadat ze online zijn geplaatst. Een waarschuwing vóór de ingangsdatum wordt op de Website geplaatst. Deze wijzigingen zijn alleen van toepassing op bestellingen en Verkoopsovereenkomsten die na deze ingangsdatum worden geplaatst en gesloten.
4.3.
Alle prijzen op de site zijn uitgedrukt in euro en inclusief 21% btw.
4.4.
Er worden geen leveringskosten aangerekend gezien het studiemateriaal online ter beschikking wordt gesteld.
4.5.
Bij bestelling via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:        
- Via bankoverschrijving;        
- Via Kredietkaart (Visa/Mastercard); of        
- Via Paypal.
4.6.
Kopers die per overschrijving betalen, vermelden het ordernummer als mededeling. De verwerking van betalingen zonder of met een verkeerde mededeling kan tot twee weken duren.
4.7.
De Koper vindt een factuur voor elke aankoop via zijn dashboard. Er wordt eveneens een bevestiging van betaling verstuurd via e-mail.

 

5. Annulaties / herroepingsrecht
5.1.
De Koper kan zijn/haar bestelling annuleren zolang zijn/haar bestelling niet is geactiveerd en zolang hij/zij nog geen toegang heeft tot het besteld studiemateriaal.
5.2.
Conform Art. VI.53.,13° van van het Wetboek van Economisch Recht kan er geen herroepingsrecht worden uitgoefend voor het studiemateriaal dat Edulogos digitaal ter beschikking stelt. Zodra de Koper toegang heeft gekregen tot zijn/haar bestelling, kan hij/zij de bestelling niet meer annuleren en kan hij/zij dus ook geen geld    terugkrijgen.

 

6. Overeenstemming van de producten
6.1.
Edulogos garandeert dat het aangeboden studiemateriaal overeenkomt met de beschrijving ervan op de site. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de beschrijving volledig te lezen voor hij/zij bestelt.
6.2.
Het door Edulogos afgeleverd studiemateriaal dient bij ontvangst nagekeken te worden door de Koper.
6.3.
duglogos cvba-vso verbindt zich ertoe studiemateriaal dat niet met de beschrijving overeenkomt terug te betalen, te vervangen of te wijzigen. De Koper moet Edulogos hiervan schriftelijk en gedetailleerd op de hoogte stellen.

 

7. Aansprakelijkheid
7.1.
Edulogos is alleen aansprakelijk voor directe schade die de Koper lijdt die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Edulogos toe te rekenen tekortkoming,  tenzij de wet anders voorschrijft. De aansprakelijkheid van Edulogos is in ieder geval beperkt tot de terugbetaling van de door de Koper betaalde bedragen voor toegang tot studiemateriaal.
7.2.
Edulogos is in geen geval aansprakelijk voor het niet-slagen van de Koper van zijn/haar examens.
7.3.
Edulogos kan niet aansprakelijk worden gehouden voor tekortkomingen van en vertragingen bij het terbeschikkingstellen van het studiemateriaal, als die tekortkomingen of vertragingen het gevolg zijn van overmacht. Overmacht duidt op alle gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil van de partijen.

 

8. Gegevensbeheer
8.1.
Alle persoonlijke gegevens die aan Edulogos worden verstrekt, worden beschermd. Edulogos houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en zal de persoonlijke gegevens van de Kopers nooit meedelen aan derden. Zie ook onze Privacy Policy.
8.2.
Edulogos respecteert de privacy van de Kopers van de site en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van alle persoonlijke gegevens die zijn meegedeeld via mail, contactformulieren, adviesaanvragen, feedbackformulier en/of bestelproces.
 

9. Intellectueel eigendomsrecht
Edulogos is houder van intellectuele eigendomsrechten of heeft van de houder van de intellectuele eigendomsrechten een licentie verkregen. Bij deze Overeenkomst wordt geen intellectueel eigendomsrecht aan de Koper overgedragen. Hij/zij mag het beschermd materiaal slechts gebruiken voor privé-gebruik, met name voor zelfstudie. Elk ander gebruik, met name commerciële exploitaite of het gebruik voor concurrerende doelen is verboden.
De volledige inhoud van de Website en het online beschikbaar studiemateriaal, zoals teksten, video's, logo's, knoppen en afbeeldingen zijn beschermd door intellectuele rechten zoals auteursrecht, naburige rechten, merkenrecht e.a.
De Koper heeft geen enkel recht tot het kopiëren, reproduceren verzenden, verspreiden, overdragen en in het algemeen meedelen of terbeschikking stellen aan het publiek van de inhoud van de Website en het Studiemateriaal op welke manier dan ook, zonder de toestemming van Edulogos. Elk ander gebruik is onderhevig aan de bijzondere geschreven toestemming van Edulogos.

 

10. Mails
10.1.
Edulogos verstuurt geen reclame of commerciële e-mails.
10.2.
Kopers ontvangen wel e-mailberichten in verband met: 
- de verwerking van hun bestelling.          
- veranderingen aan een vak waar zij toegang toe hebben (nieuwe of herwerkte hoofdstukken/cursussen)        
Wie deze mails niet wil ontvangen, wordt verzocht een filter in te stellen.

 

11. Garantie
11.1.
Edulogos garandeert dat het studiemateriaal te goeder trouw is samengesteld in overeenstemming met de informatie in de vakfiches.
11.2.
Edulogos garandeert dat elk probleem dat de Kopers signaleren onmiddellijk wordt onderzocht en dat inspanningen zullen worden gedaan om die problemen zo snel mogelijk op te lossen.

 

12. Deelbaarheid
Als één of meer van de bepaling in deze Voorwaarden ongeldig zou(den) zijn of worden en/of nietig zouden zijn, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de andere clausules van de Voorwaarden.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1.
Op alle overeenkomsten en voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.
13.2.
Van geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leuven kennis, met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
13.3.
De Kopers bezitten eveneens de mogelijkheid om eventuele klachten in te dienen bij de Belgische Consumentenombudsdienst of het Europese Online Dispute Resolution-platform (ODR of online geschillenbeslechting).

 

14. Klachten, vragen en opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen kunnen Kopers contact opnemen met Edulogos via het contactformulier te vinden op de Website (https://examencommissie.be/contact) of via mail [email protected].

Vorige versies van de algemene voorwaarden.